Vallavalitsus määras väärteomenetlejad

Rakvere Vallavalitsus kinnitas ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud on pädevad Rakvere Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana:

- karistusseadustiku § 261 lõigetes 1 ja 3, § 262 sätestatud väärtegude menetlemises osaleb vallasekretär

- karistusseadustiku § 282 sätestatud väärtegude menetlemises osaleb vallasekretär, jurist või abivallavanem

- liiklusseaduse § 241 ja 2622 – 2615 sätestatud väärtegude menetlemises osaleb majandusspetsialist või jurist

- kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 ja 663 sätestatud väärtegude menetlemises osaleb heakorraspetsialist, keskkonnakaitsespetsialist või jurist

- ehitusseadustiku § 134 - 140 sätestatud väärtegude menetlemises osaleb ehitusjärelevalve insener või jurist

- looduskaitseseaduse § 71, 72 ja 73 sätestatud väärtegude menetlemises osaleb keskkonnakaitse spetsialist, heakorraspetsialist või jurist

- ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse § 151 sätestatud väärtegude menetluses osaleb majandusspetsialist, abivallavanem või jurist

- keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 626 väärteo menetluses osaleb maanõunik, keskkonnakaitsespetsialist või jurist

- reklaamiseaduse § 33-35 sätestatud väärtegude menetlemises osaleb jurist

- jäätmeseaduse § 120, 1201, 1207, 125, 1261, 1262, 1266, 1267 sätestatud väärtegude menetluses osaleb keskkonnakaitsespetsialist, heakorraspetsialist või jurist

- ruumiandmete seaduse § 79 sätestatud väärteo menetluses osaleb maanõunik, keskkonnakaitsespetsialist või jurist

Menetluse läbiviimise õigust tõendab vastav tunnistus.

Määruse tekstiga saab tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/431072020008