Haridusvõrgu arendamine

28.06.22

Rakvere valla sooviks on jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise haridusvõrgu kujundamine ning kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamine. Oleme käivitanud koolivõrgu ümberkorraldamise protsessi, mille eesmärk ei ole sulgeda ühtegi valla kooli, vaid kasutada ressursse otstarbekalt. Olulisel kohal on kooskõla saavutamine nüüdisaegse õpikäsitluse ja ruumikvaliteedi põhimõtete vahel. Üheskoos tuleb otsida igale valla koolile oma eripära ja võimalus olla atraktiivne.

Plaan on mitmekesistada ja tugevdada vallasisese huvihariduse andmist, selleks et avardada laste ja noorte maailmapilti ja teadmisi, arendada nende oskusi ja loovust ning hoida neid eemal nende tervist ja tulevikku kahjustavatest tegevustest. Huvihariduse ja huvitegevuse võimekuse tõstmiseks soovime siduda omavahel formaalhariduse mitteformaalhariduse tundidega ehk teisisõnu tähendab see õppimist läbi praktiliste tegevuste.
 

20. mail kogunes töörühm, et pidada maha esimene haridusarenduse päev ja heita pilk sellele, kus me täna oleme. Järgmisel korral tulevad arutusele koolide tänased tugevused ja arengukohad. Tulevaks kevadeks soovime, et iga kool oleks oma eripärani jõudnud ja muudatuste tegevuskava koostanud. Sügisel algab uue tegevuskava muudatuste elluviimine, õppekava arendus, õpimetoodikate uuendamine ja koolide arengukavade muudatuste ettevalmistus. Tulemuseni on plaanis jõuda 2022. aasta lõpuks.

Pikaajalist protsessi toetavad Karin Kuldmets ja Liisa Mäemets Hariduslaborist.

 

 

Millest räägiti haridusarenduse päeval?

20.05.2021 ettekanded

Strateegiline planeerimine hariduse valdkonnas 2035
Vallavanem Maido Nõlvaku ettekanne valla haridussuundadest
Päeva kokkuvõte

17.06.2021 ettekanded

Rakvere valla haridusvõrgu arendamise II päev (Monica Jaanimets)
Veltsi LAK
Näpi Kool
Sõmeru PK
Uhtna PK
Lasila PK
Sõmeru Lasteaed Pääsusilm
H
ariduslabori ettekanne 17.06.2021
Tagasiside kokkuvõte

Hariduskonverents 2021 ettekanded: https://www.rakverevald.ee/hariduskonverents-2021

 

17. juunil 2022 valmis Levellab OÜ poolt Rakvere valla haridusvõrgu analüüs.

Lõpparuandes kajastub:

  • kasutatud metoodika,
  • valla hariduskorralduse kriitilised edutegurid,
  • piisava sihtrühma olemasolu,
  • motiveeritud ja kompetentsete pedagoogide ja tugispetsialistide olemasolu,
  • õppe tulemuslikkus ja kvaliteet,
  • koostöö lapsevanemate, kogukonna, erasektori ja riigiga,
  • tänapäevase ja kättesaadava haridusvõrgu olemasolu,
  • õppijate võimetele ja ootustele vastavate haridusvõimaluste tagamine,
  • valla hariduskorralduse ja haridusasutuste juhtimine ning riiklikele hariduskorralduse nõuetele ja soovitustele vastamine,
  • haridusvaldkonna teenusvajaduse prognoos.

Lisas 1 sisalduvad Rakvere valla haridusasutuste tulemus-, tõhusus- ja finantsnäitajad kokkuvõtlikult, sh võrdluses maakonna ja riigi vastavate näitajatega.

Lõpparuanne "Rakvere valla haridusasutuste tulemus-, tõhusus- ja finantsiliste näitajate analüüs"

 

Valla haridusvõrguga, sealhulgas valla hariduse kvaliteedi mudeliga, jätkub töö augustis.

Aitäh kõigile, kes seni kaasa mõelnud ja panustanud!

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV