Haridusvõrgu arendamine

26.08.21

Rakvere valla sooviks on jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise haridusvõrgu kujundamine ning kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamine. Oleme käivitanud koolivõrgu ümberkorraldamise protsessi, mille eesmärk ei ole sulgeda ühtegi valla kooli, vaid kasutada ressursse otstarbekalt. Olulisel kohal on kooskõla saavutamine nüüdisaegse õpikäsitluse ja ruumikvaliteedi põhimõtete vahel. Üheskoos tuleb otsida igale valla koolile oma eripära ja võimalus olla atraktiivne.

Plaan on mitmekesistada ja tugevdada vallasisese huvihariduse andmist, selleks et avardada laste ja noorte maailmapilti ja teadmisi, arendada nende oskusi ja loovust ning hoida neid eemal nende tervist ja tulevikku kahjustavatest tegevustest. Huvihariduse ja huvitegevuse võimekuse tõstmiseks soovime siduda omavahel formaalhariduse mitteformaalhariduse tundidega ehk teisisõnu tähendab see õppimist läbi praktiliste tegevuste.
 

20. mail kogunes töörühm, et pidada maha esimene haridusarenduse päev ja heita pilk sellele, kus me täna oleme. Järgmisel korral tulevad arutusele koolide tänased tugevused ja arengukohad. Tulevaks kevadeks soovime, et iga kool oleks oma eripärani jõudnud ja muudatuste tegevuskava koostanud. Sügisel algab uue tegevuskava muudatuste elluviimine, õppekava arendus, õpimetoodikate uuendamine ja koolide arengukavade muudatuste ettevalmistus. Tulemuseni on plaanis jõuda 2022. aasta lõpuks.

Pikaajalist protsessi toetavad Karin Kuldmets ja Liisa Mäemets Hariduslaborist.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV